Loading...

Čtyři dny | Four days

Zážitkové hodiny

Jak učí nejlepší učitelé

  • Sobota 10. 10. / 14:00—16:00 , ve škole
    Upozornění – program zkrácen
  • Neděle 11. 10. / 14:00—18:00 , ve škole
    Upozornění – program zkrácen

Upozornění – program zkrácen

Kdy jste byli naposledy ve škole ? Na třídních schůzkách ? A byl to zážitek ? Aha.

Zážitkové hodiny jedinečných českých pedagogů vám umožní zakusit školní hodinu stejně jako jejich žáci. A nebude se to v ničem podobat drilu beze smyslu. V jejich podání je výuka neopakovatelnou událostí, která se vryje hluboko do paměti a s tím i probíraná látka. Proč sedět v lavicích ? Proč se nejít učit ven ? Proč se nepropojit on-line s třídou v New Yorku ? Opravdu si to musíme všechno pamatovat ? Ne, nemusíte. Důležité jsou dovednosti, ne znalosti. Na zážitkových hodinách můžete tvořit, bádat, hádat, nebo si třeba zastřílet. Zažijete, jak se cítí děti pod vedením pedagogů, kterým jde opravdu o děti. A jak by to mohlo vypadat na všech českých školách.

Do svých hodin nás přivítají učitelky a učitelé: Václav Fiala – Štěpánka Baierlová – Alexis Katakalidis – Petra Antlová – Jana Chalupová Hlávková – Hana Ulíková – Markéta Vokurková – Rita Chalupníková – Petra Šubrtová – Andrea Tláskalová

 

Václav Fiala: přírodní vědy
11.10. 14:00–15:00, 15:00–16:00

Václav Fiala je držitelem ceny Global Teacher Prize Czech Republic za rok 2020. Učí biologii a chemii na základní škole Barikádníků v pražských Strašnicích. Ve svém přístupu k učení klade důraz na dovednosti a ne primárně na znalosti. Jeho badatelsky orientovaná výuka umožňuje žákům, aby sami objevovali zákonitosti přírodních jevů, čímž dojde k jejich lepšímu zapamatování. Svým žákům poskytuje vlastní badatelský deník, který je jim inspirací pro provádění jejich pokusů. V rámci zážitkové hodiny budete mít příležitost okusit, jak děti pronikají do tajuplných světů biologie a chemie bez nutnosti memorování vzorečků a názvosloví.

 

Hana Ulíková: matematika kolem nás
11.10. 16:00–17:00, 17:00–18:00

Hana Ulíková učí matematiku na Střední průmyslové škole v České Lípě. Její přístup k zasvěcování studentů do tajů matematiky nejlépe vystihuje slogan „matematika je všude kolem nás“. Na příkladech přímo v místě výuky demonstruje, že matematika není pouhá abstraktní věda, ale především živelná a zcela jedinečná výpověď o světě kolem nás. Propojuje jednotlivé předměty tak, aby vynikl dojem, že jde vždy především o úhel pohledu, nikoli o samostatné disciplíny. Do výuky integruje v bohaté míře SMART technologie, komunikuje se zahraničními studenty společně se svými třídami on-line. Zážitková hodina bude pracovat přímo s budovou strašnické školy tak, aby se demonstrovalo, že matematika je skutečně teď a tady všude kolem nás.

 

Rita Chalupníková: fyzika
11.10. 14:00–15:00, 15:00–16:00
Zrušeno

Rita Chalupníková učí matematiku a fyziku na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích. Účastnila se Space Academy v Alabamě a absolvovala letní školu v CERNu v Ženevě. Věnuje se populariizaci fyziky a realizuje projektové dny ve školách. Výuka v jejím podání se skládá především z pokusů a výroby pomůcek pro názornou demonstraci fyzikálních jevů. Díky tomu dochází k mezioborovému propojení jednotlivých oblastí lidské činnosti a studenti nahlížejí fyzikální zákonitosti na zcela konkrétních akcích a situacích. V rámci zážitkové hodiny Rity Chalupníkové si budete moci zastřílet, povařit, ale i nahlédnout velikonoční tradice z trochu jiné perspektivy. 

 

Petra Šubrtová: rodiče + učitel = tým, radosti i strasti této rovnice
10.10. 14:00–15:00

Petra Šubrtová učí na I. stupni základní školy Petřiny Sever v Praze. Hlavním aspektem jejího stylu výuky je zapojování rodičů do školních aktivit podle jejich oborového zaměření. Nese to s sebou adekvátní míru předávání kompetence, čímž vzniká společná komunita, která bere zodpovědnost za vzdělávání vlastních dětí do svých rukou. Vytváření společného vyučovacího plánu probíhá formou demokratického hlasování. V rámci zážitkové hodiny Petry Šubrtové proběhne simulace vytvoření vyučovací skupiny na základě skutečného oborového pozadí jednotlivých účastníků.

 

Jana Chalupová Hlávková: nahlédnutí do našeho vnitřního já
10.10. 15:00–16:00

Jana Chalupová Hlávková učí na I. stupni základní školy v Olomouci. Při výuce se soustředí se na reálnou aplikaci inkluze do českého školství. S pomocí dvou asistentů, kteří jsou přítomni při vyučovacím procesu, vychází vstříc žákům se specifickými potřebami. Díky tomu, že se jedná o širokou škálu velice různorodých potřeb, je potřeba pracovat s jedinečnými situacemi a být připraven k improvizaci. Zážitkovou hodinu pojímáme jako simulaci prostředí, ve kterém se vychází z osobnosti každého účastníka a respektují se jeho jedinečné potřeby. Systém slouží osobnosti, nikoli naopak.

 

Markéta Vokurková: prvouka 
10.10. 14:00–15:00, 15:00–16:00

Markéta Vokurková učí na I. stupni základní školy v pražských Kunraticích. Při svém způsobu výuky kombinuje prostředí klasické školní třídy s venkovní výukou a on-line prostředím. Zážitková hodina bude probíhat ve všech třech těchto prostředích.

 

Štěpánka Baierlová: Může mít školní dril zábavnou podobu?
11.10. 16:00–17:00, 17:00–18:00
Zrušeno

Štěpánka Baierlová učí na 2. stupni základní školy v Sušici. Zkušenost s praktickou aplikací inkluze na malém městě ji přivedla k ématu tzv. reverzní inkluze. Jde o situaci, kdy se díky práci s žáky se specifickými potřebami nedostává dostatečné pozornosti žákům nadaným. To vede k otázce, jaké dovednosti budou děti v budoucnu opravdu potřebovat a jakým způsobem takové dovednosti naučit všechny děti ve třídě. I přes veškeré nové přístupy k výuce se totiž ukazuje, že bez práce a drilu to nepůjde. Zážitková hodina je tedy o tom, jak udělat školní dril zábavnou formou.

 

Alexis Katakalidis: angličtina
10.10. 15:00–16:00

Alexis Katakalidis učil jazyky na několika školách v České republice a ve Velké Británii, rok vedl soukromé gymnázium na pozici ředitele. Tím získal komplexnější pohled na výuku jako takovou, srovnání a přesahy do dalších předmětů. V současné době učí angličtinu na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a zabývá se také vzděláváním učitelů v programu Učitel naživo. V zážitkové hodině se bude zabývat podobu manipulace a propagandy v minulosti a dnešní době.

 

Petra Antlová: objevujeme s matematikou
10.10. 14:00–15:00, 15:00–16:00
Zrušeno

Petra Antlová učí matematiku na II. Stupni základní školy v Pardubicích. Ve své výuce uplatňuje Hejného metody. Aktivní musí být žák, jedině on si způsobí, že se mu učení stane. Ve svých třídách usiluje o vytvoření bezpečného a podporujícího třídního klima, naplněného vzájemnou důvěrou mezi učitelem a žákem, mezi žáky navzájem a rodičem dítěte, protože dle jejího názoru je to nejdůležitější podmínkou pro správný a efektivní průběh vyučování. Tento přístup k výuce sebou nese i změnu přístupu v hodnocení, proto a vede děti k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. Děti se učí samostatně myslet, utvářet si vlastní názor a vážit si sebe sama. Zážitková hodina bude probíhat simulací kolektivního řešení úloh v interiéru, s možností a exteriérového přesahu a ukázkou reflexe jednotlivých aktivit.

 

Andrea Tláskalová: český jazyk a matematika / 1. stupeň
11.10. 14:00–15:00, 15:00–16:00

Andrea Tláskalová učí dlouhá léta na prvním stupni základní školy ve Zbirohu. Je koordinátorkou ekologické výchovy ve škole, během distanční výuky na jaře tohoto roku byla jednou z učitelek, které zajišťovali projekt UčíTelka České televize. A manželem bydlí v hájovně. Při výuce rozvíjí ekologické projekty a logicky má tendenci výuku co nejvíce do exteriéru. Právě důraz na exteriérovou výuku je pro ni stěžejní. Ukazuje se totiž, že vyučování venku je nejenom zdravější, ale i efektivnější – žáci lépe dýchají, jsou v pohybu a lépe zpracovávají impulsy. Zážitková hodina se bude odehrávat v exteriéru, konkrétně na zahradě strašnické školy. Bude soustředěna na stěžejní předměty prvního stupně – český jazyk a matematiku.